Regulamin

Autorstwa Piotr Janulek

Treść regulaminu korzystania z portalu janulek.pl.

 1. Treść regulaminu korzystania z portalu janulek.pl.
  1. Każdy użytkownik odwiedzający portal powinien zapoznać się z regulaminem.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora i użytkowników. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed korzystaniem z portalu. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się przestrzegać regulaminu, nie może korzystać z portalu. Korzystanie z portalu oznacza zgodę na przestrzeganie regulaminu.
  3. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal edukacyjny funkcjonujący pod adresem www.janulek.pl.
  4. Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URL).
 2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie serwisu janulek.pl. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Administrator - Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.,
  • Usługa - treści i korespondencje związane z procesem dydaktycznym;
  • Autor - każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu www.janulek.pl,
  • Portal lub Serwis - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1.3 regulaminu,
  • Regulamin - niniejszy regulamin,
  • Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce na portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w aktywnościach Serwisu;
  • Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa użytkownika w serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta w serwisie;
  • Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu www.janulek.pl,
  • Użytkownik - każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z zasobów i funkcjonalności Portalu, zarówno taka, która dokonała rejestracji w Portalu jak i niezarejestrowana.
 3. Korzystanie z treści portalu janulek.pl
  1. Wszystkie Utwory zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WCMS i udostępniane zgodnie z wolą Autorów w oparciu o licencję www.janulek.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję www.janulek.pl.
  2. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji www.janulek.pl w imieniu własnym oraz Autorów. 
  3. Licencja www.janulek.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).
  4. Chociaż Śląska Akademia Nauki i Rozwoju  Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby opisy szkoleń, wydarzeń czy inne teksty były jak najbardziej aktualne zastrzega, że mogą one zawierać błędy i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.
 4. Wprowadzanie informacji do Portalu
  1. Każdy użytkownik może zostać autorem po zarejestrowaniu się w portalu. 
  2. Wszyscy użytkownicy zamieszczający treści na stronach portalu akceptują, iż od chwili ich zamieszczenia treści te są nieodwołalnie objęte licencją www.janulek.pl.
  3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać utworów, które nie są jego autorstwa (nie zostały przez niego stworzone), nie pochodzą ze źródła, które zezwala na objęcie utworu licencją openlaw.pl, np. jest to Utwór będący dobrem publicznym ("public domain") lub jest sam objęty licencją openlaw.pl, GNU FDL lub inną zgodną z licencją janulek.pl (wolne źródło). Zabrania się zamieszczania w portalu treści, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich. 
  4. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa co do utworu, którego jest autorem. Ma on prawo opublikować utwór gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie może już cofnąć licencji udzielonej www.janulek.pl - ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją www.janulek.pl.
  5. W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 tiret drugie in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego. 
  6. Autorzy mają obowiązek preferowania treści oryginalnych w przeciwieństwie do tekstów objętych prawami autorskimi.
  7. Zamieszczenie przez użytkownika jakichkolwiek treści na stronach serwisu nie powoduje powstania między użytkownikiem a Śląską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.  jest jednak związana licencją www.janulek.pl w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję utworów.
W górę