Paradygmat neopozytywistyczno-systemowo-funkcjonalny

Natchnieniem paradygmatu są nauki przyrodnicze, funkcjonalizm, neopozytywizm, teoria systemów.

Zmiany widzi sekwencyjne i ewolucyjne. Wyróżnia ją wysoki stopień uogólnień, predykcji i weryfikacjonizm (falsyfikacjonizm). Opiera się na postępie, koherencji i kumulacji wiedzy. Bada zależności przyczynowo-skutkowe. Paradygmat dominujący, ale też najczęściej krytykowany.

Metafora 

Mózg, maszyna

Metodyka 

Sekwencyjne związki przyczynowo-skutkowe badane ilościowo. Analiza środków, realizacja celów, odkrycie „faktów” i funkcji. Analiza opiera się na zróżnicowaniu na zmienne zależne i niezależne w procesach społecznych.

Przedmiot badań

 • Strategia,
 • Struktura, zintegrowane systemy,
 • Funkcje zarządzania,
 • Teoria organizacji,
 • Modelowanie, kwantyfikacja,
 • Twierdzenia, definicje, kodyfikacja pojęć,
 • Hipotezy, zmienne,
 • Relacje przyczynowe,
 • Zdania o faktach.

Jak podchodzi do rzeczywistości i wartości

Aksjologiczna neutralność, obiektywizm.

Za co krytykowana

 • Determinizm epistemologii nauk przyrodniczych, pochodzącej z paradygmatu newtonowskiego,
 • Założenia funkcjonalistyczne,
 • Racjonalność instrumentalną,
 • Reifikację,
 • Lekceważenie znaczeń i sensów,
 • Ideę homeostatycznej harmonii,
 • Kamuflaż aspektów konfrontacji i konfliktów społecznych,
 • Marginalizacja kwestii władzy, instytucjonalnego tworzenia własności, komunikacji i interakcji społecznych, kultury w organizacji i in.
  Źródła:
 1. Krupski Rafał, 2014, Zarządzanie strategiczne: Powrót do koncepcji systemowych, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/106/zarzadzanie_strategiczne_powrot_do_koncepcji_systemowych.html, 29.11.2014.
 2. Sułkowski Łukasz, 2013, Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013, s. 272-279.
 3. Zawadzki Michał, 2013, Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Perspektywa nurtu krytycznego[w:] „Organizacja i zarzązdanie", 2013, s. 11-27.
 4. Sułkowski Łukasz, 2013,  Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu – dominujący paradygmat i jego krytyka, „Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44), 20 – 32.