Zasady badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane powinno być następującym zasadom:

Czytaj więcej...

IBM SPSS Statistics

Łatwy w użyciu pakiet oprogramowania statystycznego wspierający: planowanie, zbieranie danych, analizę, raportowanie i wdrożenia.

Hipoteza badawcza

Hipoteza badawcza jest hipotezą naukową, postulatem w obszarze analizowanej jednostki, o zdyscyplinowane metodologicznie sprawdzenie, jak operując zmienną warunkującą (niezależną tzn. nad która badacz ma kontrolę) na stan zmiennej uwarunkowanej (zależnej tzn. obserwowanej; mierzonej) wyjaśnić problem badawczy. 

Czytaj więcej...

PQStat

Program PQStat jest prostym w obsłudze i jednocześnie zaawansowanym statystycznie narzędziem analizy danych.

Błędy badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane być powinno teorii a nie dydaktyce. Błędy metodologiczne mają najczęściej tym podobne przyczyny: 

Czytaj więcej...

Multilizer PDF Translator

Translator z zachowaniem formatów tabelek, wykresów. Limit oparty jest na liczbie znaków. Dokładne limity dla każdej z wersji to: Free 30 000 znaków, Standard 720 000 znaków i Pro 7 200 000. Wydatek za Pro to 660,00 PLN za ok. 4000 stron.

Paradygmat

Paradygmat badawczy (antonim: dogmat) to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Wzrost refleksyjności badawczej w naukach o zarządzaniu jest możliwy dzięki diagnozie źródeł i zasad naukowo uznawanych sposobów widzenia świata.

Czytaj więcej...

ORCID

ORCID jest standardem identyfikacji badacza.

Szkoła prakseologiczna

Prakseologia jest wykorzystywana m.in.: w teorii organizacji, teorii walki, teorii eksploatacji także nauce o organizacji i zarządzaniu.

Czytaj więcej...

JEL Classification Codes

System opracowanymi przez Journal of Economic Literature.

Czytaj więcej...

Pluralizm epistemologiczny

Pluralizm epistemologiczny (antonim: monizm) dopuszcza istnienie wielu czynników, elementów oraz zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk.

Czytaj więcej...

ProQuest

ProQuest dostarcza rozwiązania, aplikacje i produkty dla bibliotek. Jego zasoby i narzędzia wspierają publikowanie i rozpowszechnianie badań naukowych.

Nauki o zarządzaniu wg klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych

Systematyka dziedzin naukowych w Polsce leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Nauki o zarządzaniu leżą w obszarze dwóch odmiennych metodologicznie dziedzinach wiedzy: nauk ekonomicznych i humanistycznych.

The Directory of Open Access Journals

The Directory of Open Access Journals. Katalog open source, który działa od 2003 roku na uniwersytecie Lund, Szwecja, z dostępem ok. 9000 czasopism o otwartym dostępie obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.

Szkoła naukowa

Szkołą naukowa (szkołą biznesu  w systemie anglosaskim) stanowi instytucjonalne odzwierciedlenie paradygmatu w środowisku akademickim.

Czytaj więcej...

Wiley

jest międzynarodową biblioteką techniczną, medyczną i naukową.

Paradygmat neopozytywistyczno-systemowo-funkcjonalny

Natchnieniem paradygmatu są nauki przyrodnicze, funkcjonalizm, neopozytywizm, teoria systemów.

Czytaj więcej...

Paradygmat interpretatywno-symboliczny

Natchnieniem paradygmatu jest nieklasyczna socjologia wiedzy. Paradygmat w opozycji do funkcjonalizmu.

Czytaj więcej...

DiVA

Portal DiVA jest bazą publikacji naukowych i prac doktorskich studentów 40 szwedzkich uniwersytetów i instytutów badawczych.

Paradygmat radykalnego humanizmu inaczej postmodernizm

Postmodernizm wyrósł na bazie reakcji na ambicje neopozytywistyczne. Jedną z cech postmodernizmu jest zabawa konwencją i eklektyzm form.

Czytaj więcej...

NASBI

NASBI to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki.

Znajdowanie w bazie EBSCO i dodawanie do menażera bibliografii artykuły w wersji pełnotekstowej

Artykuł przybliża krok po kroku dodawanie do menażera bibliografii Citavi artykułu w wersji pełnotekstowej. 

Czytaj więcej...

Central and Eastern European Online Library

CEEOL jest wiodącym dostawcą naukowych czasopism elektronicznych i e-książek w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Citavi 5 for Windows - Academic

Menedżer bibliografii do użytku domowego, komercyjnego, organizacyjnego oraz free, która pozwala na pracowanie nad projektami zawierającymi do 100 rekordów (na testowanie np. podczas pisania artykułu). Program w wersji dla studenta to to wydatek około 245,00 PLN

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3